Integritetsmeddelande Niphubben 

Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur den ideella föreningen Workspace Nämforsen (nedan kallad Niphubben) kommer hantera de personuppgifter vi samlar in i samband med att du bokar, får tillgång till och nyttjar de lokaler som Niphubben erbjuder. 

Vilken persondata kommer vi behandla och varför?

Niphubben kommer behandla följande persondata som du förser oss med i samband med att du bokar en plats på Niphubben: 

 1. Följande personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av vårt avtal att kunna ge dig tillgång till Niphubbens lokaler:
  a. Namn, adress, kontaktuppgifter

   

 2. Följande personuppgifter för att kunna skicka fakturor till dig för ditt utnyttjande av Niphubbens lokaler baserat på vårt berättigade intresse:
  a. Fakturauppgifter, fakturaunderlag t ex bokade tider, inpasseringskorts-ID

3. Följande personuppgifter för att kunna ha spårbarhet av inpassering baserat på vårt berättigade intresse:
a. Inpasseringskort-ID, klockslag för inpassering

Personuppgiftsbiträde

För att kunna ge er tillgång till Niphubbens lokaler använder vi Sollefteå kommuns befintliga inpasseringssystem. Vår användning av kommunens system innebär att din persondata kommer behandlas av Sollefteå kommun på uppdrag av oss. Följande data kommer behandlas av Sollefteå kommun i deras roll som personuppgiftsbiträde: 

 1. Inpasseringskort-ID, logg över inpasseringar t ex klockslag för inpassering 

Berättigat intresseavvägning

För att försäkra oss om att vårt intresse av att kunna fakturera dig för ditt nyttjande av Niphubbens lokaler har vi genomfört en intresseavvägning i enlighet med GDPR. Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för det aktuella ändamålet, dvs att kunna fakturera för nyttjad tid, och bedömningen är att vårt intresse väger tyngre ur ett dataskyddsperspektiv. 

Hur länge sparar vi din persondata?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på vilket syfte de samlas in för. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga kommer de raderas. Vi har följande regler för hur länge vi sparar dina personuppgifter: 

 1. Fakturaunderlag sparas i 7 plus 1 år i enlighet med bokföringslagen. De personuppgifter som sparas är: 
 1. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bokade tider på Niphubben, organisationsnummer (om tillämpbart) 2. Personuppgifter kopplade till ditt utnyttjande av Niphubbens lokaler som inte är relevanta för vår bokföring sparas i upp till 24 månader från din senaste bokning. De personuppgifter som sparas i upp till 24 månader är: 

a. Inpasseringskort-ID, logg över inpasseringar 

Integritetsmeddelande Niphubben 

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR som i korthet innebär att du har rätt få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. För att du ska ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter: 

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Det görs bland annat genom detta integritetsmeddelande men du har även möjlighet att begära ut denna information från oss. Skulle du begära information om de personuppgifter vi behandlar så kan vi behöva ställa vissa kontrollfrågor för att styrka din identitet. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till obehörig. Begäran om rätt till information kan göras en gång per år. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du kontaktar oss och ber oss rätta felaktiga personuppgifter kommer vi så snabbt vi kan ändra dina uppgifter och sedan meddela dig när vi korrigerat dina uppgifter. 

Rätt till radering

Du har rätt att be oss radera de personuppgifter vi behandlar om dig under följande förutsättningar. Detta är en komplett lista hämtad från Datainspektionens hemsida och alla punkter är inte relevanta för den behandling som Niphubben genomför: 

– Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för – Om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallat ditt samtycke – Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring – Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning där det inte finns berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse – Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet – Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapat en profil i ett socialt nätverk. 

Även om du ber oss radera dina personuppgifter som vi behandlar så kommer vi inte alltid kunna uppfylla din begäran om det finns lagar eller regleringar som kräver att vi fortsätter behandla dina personuppgifter. Exempel på en lag som kräver att vi behandlar dina personuppgifter är bokföringslagen som kräver att vi sparar dina uppgifter i 7 plus 1 år. 

Om du begär att vi raderar dina personuppgifter kommer det innebära att du inte längre kommer kunna nyttja de lokaler som Niphubben tillhandahåller. 

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Med begränsning menas att vi markerar dina personuppgifter och endast får behandla dessa för vissa avgränsade syften i framtiden. Det kan till exempel vara om du anser att vi har felaktiga personuppgifter och du begär att de rättas. Du har då rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills vi korrigerat dessa uppgifter. 

Integritetsmeddelande Niphubben 

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter från oss i syfte att använda dem på annat håll. Vi kommer, om du begär, att förflytta dina personuppgifter göra vad vi kan för att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. Dataportabilitet gäller endast de persondata som du själv lämnat till oss. 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi baserar på vårt berättigade intresse. Om du invänder mot vår behandling får vi endast fortsätta behandla dina uppgifter om vi kan visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Kontakt

Niphubbens verksamhet bedrivs av den ideella föreningen Workspace Nämforsen, organisationsnummer 802524-5914. Niphubben är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vill du komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter når du oss genom att skicka ett email till: info@niphubben.se 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För att lämna ett klagomål vänder du dig till Datainspektionen